งานด้านเทคโนโลยี

ปัจจุบันงานด้านเทคโนโลยีก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวก ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้น บริษัท เอสซีซี อีควิปเม้นท์  จำกัด  จึงได้ตะหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และได้นำเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพความร้อน มาเป็นตัวช่วยในการบริการและซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้กับลูกค้า โดยนำเครื่องมือที่ทันสมัยและมีความแม่นยำ คือ กล้องถ่ายภาพความร้อน (Fluke Ti32 Industrial-Commercial Thermal Imager) สามารถจับภาพความร้อนระหว่างที่เครื่องจักรทำงานอยู่ ตรวจหารอยรั่วต่างๆได้

สำหรับงานด้านการฟื้นฟูสภาพและการแก้ไข การตรวจสอบ การตรวจสอบอินฟราเรด เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้เพื่อดูสิ่งต่างๆ ได้ในสองรูปแบบ รวมภาพอินฟราเรดและภาพปกติ (แสงที่ตามองเห็นได้) เพื่อสื่อสารถึงข้อมูลที่มีความสำคัญได้รวดเร็วและง่ายขึ้น การใช้ภาพอินฟราเรดแบบเดิมนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป ทำให้การวิเคราะห์ภาพ IR ไม่ใช่เรื่องที่น่าปวดหัวอีกต่อไปซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการกับลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง